Enter your keyword

Part-Time Teachers

PART-TIME TEACHERS

 

SL NO NAME OF THE FACULTY MEMBER
1 Smt. Swati Chavan Patil
B.Com., LL.M.
2 Smt. Supriya Talawar
B.A., LLB., LL.M.
3 Shri. Amar Jangouda
B.A. LL.B (Senior Advocate)
4 Shri. Nitinsingh Rajput
LL.B. (senior Advocate)
5 Dr. Mahesh Gurangoudar
M.A. (Kannada) Ph.D.
6 Shri. S. D. Taradale
M.A. M.Phil. (Kannada)
7 Shri. Sharad Jadhav
M.A. (Economics)
8 Shri. Navin Kanabargi
M.A. (Sociology)
9 Smt. Sarika Nagare
M.A. (English)
10 Shri. Sanjeev V. Koshavar
M.A. (Political Science)
11 Smt. Shweta Patil
B.Com. (Taxation)
12 Ms. Sushmita Pujer
M.A. (Sociology)
13 Smt. Geeta Lakkannavar
M.A. (English)